Toiminta

Valmius ja näkyvys
Kokkolan meripelastusaseman miehittää ja sen toiminnasta vastaa yhdistyksen vapaaehtoiset toimijat.
Meripelastusasemalla on koko avovesikauden ajan tunnin lähtövalmius kellonajasta riippumatta. Valmiuden ylläpitoon kuuluu myös aktiivinen partointi ja osallistuminen alueemme yleisötapahtumiin.

Koulutus
Meripelastusseuran pelastusvenemiehistöjen koulutus perustuu kansainvälisen meripelastusjärjestön IMRF:n standardiin vapaaehtoisten meripelastajien koulutuksesta, josta Suomen Meripelastusseura on kehittänyt Suomessa käytössä olevan koulutusjärjestelmän. Koulutus tapahtuu suurelta osin meripelastusasemilla ja jatkuvalla koulutuksella sekä harjoittelulla taataan meripelastusaseman henkilöstön osaaminen. 
Miehistökoulutuksen lisäksi yhdistys järjestää tarpeen mukaan avointa koulutusta veneilijöille ja merenkulusta kiinnostuneille. Merenkulkuun, merimies- ja pelastustaitoihin sekä ensiapuun ja radioviestintään liittyviin koulutustilaisuuksiin osallistuu vuosittain useita kymmeniä henkilöitä.

Ensiapu
Asemamme alukset on varustettu ensiavun ja hätäsiirron mahdollistavilla välineillä. Koulutuksellisesti pelastusvenemiehistöllä on hyvät tiedot ja taidot auttamiseen. Aseman henkilöstön osaaminen pyritään pitämäänkin tasolla, joka täyttää myös Punaisen ristin ensiapupäivystäjälle asetetut vaatimukset. Tuemme alueellamme toimivia Punaisen ristin ensiapuryhmiä osallistumalla yleisötapahtumien ensiapupäivystyksiin. Tällä ylläpidämme ja kehitämme omaa osaamistamme.

Varainhankinta
Yleisestä käsityksestä poiketen valtio korvaa yhdistykselle ainoastaan meripelastustehtävästä aiheutuneet kulut. Alusten ja aseman ylläpidosta, koulutuksesta ja partioinnista aiheutuneet kulut rahoitetaan alueen yritysten ja yhteisöjen lahjoituksin sekä talkoilla. Varainhankinta onkin suurin työllistäjä purjehduskauden ulkopuolella.

Tapaamiset
Aseman henkilöstö ja yhdistyksen toimijat kokoontuvat avovesikaudella Kokkolan meripelastusasemalla Ykspihlajan Potissa keskiviikkoisin klo 18 koulutuksen ja kalustohuollon merkeissä jolloin toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus käydä tutustumassa kalustoon ja toimintaan.

Tekninen toteutus: W3 Group